Advanced Search
2014-06-02 > Home > Hit > Zsidó? Keresztyén?
*
* Hit
Zsidó? Keresztyén?
2004 április

Hogy tudjátok magatokat zsidóknak tartani, miközben Jézusban hisztek? Miért nem hívjátok magatokat keresztyéneknek, vagy hívőknek – krisztushívő zsidó helyett?

Frank Péter által héberről magyarra

Nos, mi zsidóknak és hivőknek is hívjuk magunkat (és vannak közöttünk, akik keresztyéneknek hívják magukat). A vélemény, hogy ez két elkülönült, egymást ellenző és kizáró fogalom -–tévedés, ami türelmetlenségből, és előítéletből származik.

A vita a „Ki a zsidó?” témában továbbra is vihart kelt Izraelben. Nincs megegyezés, hogy vallási szempontból kell-e definiálni a zsidóságot, kulturális szempontból, származás szerint, vagy egyszerűen a többség véleménye alapján. Ezzel szemben a Biblia szerint zsidó, aki Ábrahám, Izsák, és Jákob leszármazottja, akikkel Isten szövetségeket kötött Ábrahám, Mózes, és Dávid által. Maga Isten az, aki zsidóvá tett minket, tehát zsidó azonosságunk nem függ attól, hogy mi mit gondolunk, vagy mit teszünk. Talán abban a tényben rejlik a magyarázat, hogy azt a babát, aki zsidó szülőknek születik, jóval azelőtt zsidónak tartják, mielőtt lehetősége lenne bármiféle álláspontot kialakítania vallási, vagy kulturális hovatartozását illetőn. Azok közülünk, akik Jézusban hivőkké lettek, Istenbe vetett hitük nyomán elkötelezett, mély, és megújuló kapcsolatot találtak örökségünkkel, nemzeti kultúránkkal, hagyományunkkal, és népünkkel. Némelyek közülünk teljesen asszimilálódva semmi érdeklődést nem mutattak zsidó identitásuk iránt egészen addig, míg krisztushivőkké lettek.

Használjuk a „mesichi”(messiási, krisztusi, krisztushivő) kifejezést is, mivel Izrael Messiásának tanítványainak tartjuk magunkat. Az idegen „Krisztus” fogalom eredete a görög „krisztosz” szó, aminek jelentése: messiás (felkent). A héber „nocri”(keresztény) szó nagyon elterjedt napjainkban, és általában a témához kapcsolódó tudatlanság, és a különbségek ismeretének hiánya miatt használják, amikor krisztushivőkről, vagy másokról beszélnek.

Ez a szó Názáret város nevéből ered, ahonnan Jézus származik. A „nocri” fogalom általában bizonyos kultúrához, történelemhez, és vallási felfogáshoz viszonyul, amelyek nagy részétől, mint hivők elzárkózunk. A kereszténység olyan vallás, mely a zsidósággal szembe helyezte magát. A krisztushivés a zsidóság gyümölcse, és természetes következménye. Nem szabad azt gondolni, hogy mindaz, aki részt vesz templomi, vagy gyülekezeti imádságokon az feltétlenül hívő is. Hívők azok a zsidók vagy nem zsidók, akik megtértek és eldöntötték, hogy Istennek szolgálnak Jézus Krisztus tanítása szerint. Senki nem születik hívőnek. Mindenkinek újjá kell születnie.

Az első hívők zsidók voltak, akik hitték, hogy Jézus a Messiás. Senki közülük nem tagadta meg zsidóságát. Hitük Istennek ősi, Tórában írott ígéretein alapult.

Kezdetben a hívőség az azokban a napokban meglévő sokféle vallási csoport egyikének számított, és néhány éven keresztül a Jézushoz megtérő pogányoknak előbb a zsidó vallásba való betérés folyamatán kellett átmenniük!

És innen egyenesen jutunk oda, hogy ha valóban Jézus a Messiás, nincs zsidóhoz méltóbb dolog, mint hinni Benne. Más szavakkal, nincs olyan dolog, amivel nagyobb tiszteletet adhatnék Ábrahám, Izsák, és Jákob Istenének.

Laptetőre

David csillag
Identitás Krisztusban
a kérdés nem a Krisztusban levő zsidó öntudatról szól, hisz ez magától értetődő dolog
Húsvét
„Miben különbözik ez az este a többi estétől?” – kérdezték a zsidó családok kisgyermekei